Βιβλιοθήκες

Η Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών έχει στην κατοχή της:
α) τη βιβλιοθήκη του Γιάννη Κορδάτου, δωρεά του γιου του Αλέκου, η οποία αποτελείται από 2.080 τόμους, με παλιές και σπάνιες εκδόσεις, τριακόσιες από τις οποίες χρονολογούνται πριν από το 1900.
β) Τη βιβλιοθήκη του Φάλκου Βαλσαμάκη η οποία αποτελείται από 150 τόμους και περικλείει τη σημαντικότατη βυζαντινική νομοθεσία και
γ) τη βιβλιοθήκη που συγκρότησε η Εταιρεία από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Η βιβλιοθήκη αυτή περιέχει ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων, περίπου 2.500, τα οποία της δωρήθηκαν από μέλη της, φίλους της, συνεργάτες, ιδρύματα, οργανισμούς κ.λπ. και η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες εκδόσεις.